Energiamurrokseen vauhtia siirtämällä pilottien opit politiikkaohjelmiin

Uuden teknologian pilotit ja kokeilut ovat aina tärkeitä uusien markkinoiden syntyvaiheessa. Todellisissa käyttöympäristöissä tehdyt pilotit kehittävät uusien teknisten ratkaisujen kustannustehokkuutta, käytettävyyttä ja uskottavuutta. Lisäksi ne luovat käyttäjäyhteisöjä, jotka edistävät teknologian hyväksyttävyyttä ja julkista tukea. Kuluneella hallituskaudella onkin edistetty kokeilukulttuuria, jotta Suomi uudistuisi.

Smart Energy Transition –hankkeen osahanke 4 tutkii ja kehittää uuden energian piloteista ja kokeiluista oppimista. Olemme saaneet selville, että piloteista saadut opit eivät välity riittävän hyvin politiikkaan. Erityisesti piloteissa havaitut haasteet ja ongelmat jäävät usein kertomatta, kun piloteista viestitään. Ongelmat ja haasteet voivat kuitenkin tuottaa tärkeää tietoa, kun halutaan kehittää toimintaympäristöä suotuisammaksi uusille teknisille ratkaisuille. Ongelmat voivat esimerkiksi kertoa siitä, että uusien ratkaisujen asennusosaamisessa tai lupakäytännöissäon puutteita. 

Syksyllä 2018 kokeilimme uutta tapaa välittää pilottien kokemuksia politiikkaohjelmiin. Kokeiluun osallistui työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä, joka julkaisi loppuraporttinsa 24.10.2018. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Järjestimme älyverkkotyöryhmän informoimiseksi pilottien kuulemisen. Tilaisuus rajattiin koskemaan yritysten kysyntäjoustopilotteja, joissa haettiin erilaisia sähkön kysyntäjoustoja yhdessä uudenlaisten kohteiden kuten kauppakeskusten, liikerakennusten, asunto-osakeyhtiöiden ja kotitalouksien kanssa. Kysyntäjoustopilotit osallistuvat Fingridin ylläpitämille kysyntäjouston markkinapaikoille. Seitsemästä pilotista kerättiin etukäteen kuvaukset ja jokaisesta pilotista haastateltiin kontaktihenkilöä seuraavista kysymyksistä:

 1. Pilotin tavoite ja toteutuksen aikataulu
 2. Mitä tietoa kysyntäjouston mahdollisuuksista pilottinne pyrki tuottamaan?
 3. Missä onnistuttiin?
 4. Missä ei onnistuttu?
 5. Mitä uusia ratkaisuja pilotti tuotti havaittuihin ongelmiin?
 6. Miten aiotte jatkaa pilotoitujen ratkaisujen edistämistä?
 7. Onko pilotissa tullut esiin lainsäädännöllisiä esteitä kysyntäjouston toteuttamiselle?

Itse kuulemisessa esiteltiin ensin haastattelukierroksen tulokset. Sen jälkeen pilotteja vetävien yritysten edustajilla oli tilaisuus kommentoida ja tuoda esiin omia ajatuksiaan.  

Yhteisessä keskustelussa syntyi vielä lisää ajatuksia. Esimerkiksi kysyntäjoustopilotit nostivat esiin seuraavat kysymykset, joihin tulisi kiinnittää huomiota Älyverkkotyöryhmän suosituksia toteutettaessa:

 • Pienten kysyntäjoustokohteiden kannattavuus suhteessa jouston todentamisen vaatimiin investointeihin
 • Kysyntäjoustomarkkinan ennustettavuus suhteessainvestointien  pitkiin takaisinmaksuaikoihin
 • Fingridin ohjeiden ja markkinasääntöjen monimutkaisuus ja tulkittavuus pienille toimijoille
 • Palvelujen skaalattavuus kansainvälisille markkinoille ottaen huomioon eri markkinoiden kehittyneisyyden
 • Kysyntäjouston avulla saavutettujen päästövähenemien todentaminen
 • Tarve kannustaa rakennus- ja kiinteistöalaa kysyntäjouston edellyttämän automaation asentamiseen

Älyverkkotyöryhmä oli jo ennen Smart Energy Transition -hankkeen järjestämää kuulemistilaisuutta kuullut asiantuntijoina useita kysyntäjoustopilottien osapuolia ja rahoittajia. Tärkeimpiin työryhmän suosituksiin oli tätä kautta saatu jo tietoa. Siksi tilaisuudessa ei noussut esiin suuria yllätyksiä. Osallistujien mielestä oli kuitenkin hyvä päivittää tietoja ja varmistaa, että kentällä ja politiikassa ollaan samalla aaltopituudella. Piloteissa tulee usein esiin myös asioita, jotka kuuluvat usean eri tahon toimialueelle. Esimerkiksi kysyntäjoustopiloteissa tällainen asia on kysyntäjouston päästövähennysten todentaminen ja niiden ottaminen huomioon rakennusten energia- ja ympäristösertifioinnissa. 

Smart Energy Transition -hanke järjestää mielellään vastaavanlaisia tilaisuuksia myös jatkossa. Näin opimme itse, miten pilottien ja kokeilujen opit välittyisivät parhaiten politiikkaohjaukseen.

Eva Heiskanen
Professori

Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto