Hajautettu energiantuotanto edellyttää paikallista oppimista

Uusiutuva energia on tulossa nopeasti hinnaltaan kilpailukykyiseksi. Esimerkiksi aurinkopaneelien valmistuskustannukset ovat laskeneet jyrkästi teknologiaoppimisen myötä, eli sitä mukaa kun siirrytään massatuotantoon ja paneeleita opitaan tuottamaan entistä tehokkaammin. Aurinkopaneeli-investoinneissa itse paneeleiden hankintakustannus on enää pieni osa koko hankinnasta mitoituksineen, asennuksineen, kiinnikkeineen, inverttereineen, verkkoliittymineen ja lupineen. Teknologian käyttöönottoon liittyvän paikallisen työn suhteellinen osuus investointikustannuksista siis kasvaa.

Teknologian käyttöönottoon liittyvää oppimista on tutkittu vähemmän kuin tutkimus- ja kehitystoiminnassa tapahtuvaa oppimista. Käyttöönottoon liittyvä oppiminen on paikallisempaa ja hajautetumpaa kuin oppiminen monikansallisissa suuryhtiöissä. Siinä syntyy hiljaista tietoa, joka liikkuu vaikeasti paikasta toiseen. Kyse on esimerkiksi siitä, että tunnetaan asiakastarpeita, osataan sovittaa uusia teknisiä ratkaisuja olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja myös markkinaympäristöön.

Paikallisesta oppimisesta on paljon tutkimusta. Puhutaan paikallisista innovaatiojärjestelmistä, innovatiivista ympäristöistä ja jopa oppivista paikkakunnista. Kyse on siitä, miten tietyllä alueella toimivat yritykset vahvistavat yhteistä osaamispohjaansa. Kollektiivinen paikallinen oppiminen rakentuu olemassa olevien verkostojen, liikesuhteiden ja työmarkkinoiden perustalle, jossa yrityksillä on pysyviä suhteita toisiinsa ja niillä on yhteinen tapa puhua asioista. Paikkakunnan yrittäjien välillä on sekä vahvoja siteitä, kuten hankintaketjut, että heikkoja siteitä, kuten (liiketoiminnan kannalta) satunnaiset ihmisten väliset yhteydet vaikkapa vapaa-ajantoiminnan kautta. Yhdistelmä vahvoja ja heikkoja siteitä auttaa yrittäjiä keräämään tietoa, pohtimaan sen kiinnostavuutta ja hyödyllisyyttä sekä purkamaan tietoa liikeideoiksi ja yritysten liiketoimintaa koskeviksi päätöksiksi.

Uusiutuvan energian, kuten aurinkoenergian, sovittaminen paikalliseen rakennettuun ympäristöön edellyttää paikallista osaamista ja oppimista. Siksi kunnilla on tärkeä rooli tällaisen oppimisen tukemisessa ja ne voivat osana paikallista toimijaverkkoa myötävaikuttaa innovaatioiden syntymiseen. Usein paikallisia ratkaisuja vakiinnuttamalla ja yhtenäistämällä syntyy aikaa myöten kansallisia ja ylikansallisia standardiratkaisuja. Satakunnan ammattikorkeakoulun monivuotinen pilottien sarja yhdessä paikallisten yritysten kanssa on tuottanut alueelle aurinkoenergiaan liittyvän osaaja- ja yritysverkoston. Aurinkoenergia on hyvä esimerkki alasta, jolla toteutetut yritysyhteistyöhankkeet ovat luoneet yhtenäisiä toimintatapoja, joita voidaan standardoida myös kansallisella tasolla. Valtioiden kannattaakin tukea paikallisia oppimisprosesseja, jotka ovat uuden tekniikan käyttöönoton alku ja juuri. Tukea voidaan ohjata esimerkiksi paikallisiin tilaisuuksiin, verkostojen rakentamiseen sekä useiden toimijoiden yhteisiin pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin. Paikallinen osaaminen ei tuota pikavoittoja, mutta se on teknologisen uudistumisen edellytys.

Kirjoittajat

Eva Heiskanen, Nina Kahma & Katri Korhonen
Kuluttajatutkimuskeskus
Helsingin yliopisto

Aiheeseen liittyvät julkaisut:

Kahma, N. & Korhonen, K. 2017. Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittäminen osana paikallista osaamiskeskittymää. Smart Energy Transition -hankkeen julkaisu.

Neij, L., Heiskanen, E., & Strupeit, L. 2017. The deployment of new energy technologies and the need for local learning. Energy Policy, 101, 274-283.