Iso-Britannia pyrkii kivihiilestä eroon kattavalla ohjauskeinopaketilla

Suomessa kivihiilen verollinen hinta lämmöntuotannossa CHP-laitoksessa on noin 25 euroa/MWh. Siihen tulee päästökaupasta lisämaksua vain noin 2,4 euroa/MWh. Sähköntuotannossa kivihiilen veroton hinta on noin 7 eur/MWh. Lämmöntuotannossa uusiutuvan energian tuotantohinnat ovat nykyään luokkaa 20-43 eur/MWh, joten korvausinvestoinnit eivät ole kannattavia. Mikäli hiilen käytöstä halutaan luopua, tulisi taloudellisilla ohjauskeinoilla (verotus, tuet, maksut) jyrkentää fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvan energian välistä hintaeroa merkittävästi.

Suomessa voitaisiin ottaa mallia hiilen alasajosta Tanskasta ja Iso-Britanniasta.

Iso-Britanniassa suunnitellaan hiilen käytön lopettamista energian tuotannossa vuoteen 2025 mennessä niin, ettei siitä aiheudu ongelmia energiaturvallisuudelle. Toimenpidettä perustellaan Pariisin ilmastosopimuksella, Iso-Britannian ilmastolakiin (The Climate Change Act 2008) määritellyllä tavoitteella vähentää päästöjä vähintään 80% vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta sekä kapasiteetin uudistamisen tarpeella.

Vuonna 2015 kivihiilellä tuotettiin Iso-Britanniassa lähes neljännes maan sähköstä kahdeksassa ikääntyvässä voimalassa (keski-ikä 47 vuotta) ja hiilen osuus kokonaistuotantokapasiteetista oli 15 prosenttia.

Ohjauskeinovalikoimassa hiilen käytön vähentämiseksi on mukana esimerkiksi kapasiteettimarkkinat sähkön saatavuuden varmistamiseksi ja päästökauppaa täydentävä hiilen käytön lisämaksu tai ”lattiahinta” (Carbon Price Support CPS), joka on maksimissaan 18 puntaa/CO2tonni eli noin 21 euroa/CO2tonni. Uusien investointien edistämiseksi on käytössä syöttötariffit, uusiutuvan energian jakeluvelvoite (Renewables Obligation) ja huutokaupattava tuki (Contracts for Difference CfDs), jossa tuottaja saa tukea tietyn rajahinnan alla ja yläpuolella taas maksaa tukea takaisin.

Uusien hiilivoimainvestointien estämiseksi on asetettu voimaloille vuosittainen päästövähennysrajoitus (Emission Performance Standard EPS), jonka mukaan perusvoimaa tuottavien voimaloiden keskimääräiset päästöt eivät saa ylittää vuodessa tasoa 450 gCO2/KWh. Tämän lisäksi uusilta voimaloilta edellytetään hiilen sidonnan ja varastoinnin pilotointia.

Olemassa olevien ohjauskeinojen päälle Iso-Britannian hallitus esittää parhaillaan lisätoimia hiilen käytön lopettamiseksi. Niitä ovat kapasiteettimarkkinan voimistaminen sekä voimaloiden päästörajan 450 gCO2/KWh muuttaminen ympärivuotiseksi, jolloin hiilivoiman tuottaminen ei olisi enää mahdollista ilman erityistoimia. Tätä toimenpidettä harkitaan myös vanhoille voimaloille, mutta varauksellisesti, koska päästörajoitus saattaisi silti pitää voimalat toiminnassa vajaalla teholla jarruttaen uusia voimalainvestointeja. Toisena vaihtoehtona esitetään hiilivoimaloiden toiminnalle takarajan säätämistä vuoteen 2025.

Iso-Britannian hallituksen ohjauskeinojen tavoitteena on lisätä markkinatoimijoille varmuutta investoida uuteen vähäpäästöisempään kapasiteettiin ennen kuin vanhat hiilivoimalat sulkeutuvat. Osana toimenpidepakettia harkitaan nykyisten hiilivoimaloiden toiminnan rajoittamista jo ennen vuotta 2025 joko päästö- tai käyttöaikarajoituksilla siirtymän pehmentämiseksi ja sulkemisten porrastamiseksi.

Kannattaisiko Suomessa ottaa Iso-Britanniasta mallia ja yhdistää taloudelliset ohjauskeinot tiukkiin päästörajoituksiin hiilen käytön lopettamiseksi?

Kirjoittanut:

Vuorovaikutusjohtaja, tutkija
Karoliina Auvinen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Päivitetty: 15.11.2016

Lue myös:

Lähteet:

Kivihiilen valmisteverollinen hinta CHP-tuotannossa vuonna 2016 noin 22 eur/MWh.  Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hinnat [verkkojulkaisu].ISSN=1799-7984. 3. Vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2016/03/ehi_2016_03_2016-12-08_tie_001_fi.html. Kun huomioidaan CHP-voimalan hyötysuhde 85%, hinta on noin 25,3 eur/MWh.

Päästoikeuksien hinta keskimäärin v. 2015-8/2016: 6 euroa/CO2tonni. Lähde: Intercontinental Exchange, Inc. 2016. EUA FUTURES. Available: https://www.theice.com/products/197/EUA-Futures/data

Kivihiilen ominaispäästö 341 gCO2/kWh. Lähde: Motiva. 2010. Polttoaineiden lämpöarvot, hyötysuhteet ja hiilidioksidin ominaispäästökertoimet. Saatavissa: http://www.motiva.fi/files/3193/Polttoaineiden_lampoarvot_hyotysuhteet_ja_hiilidioksidin_ominaispaastokertoimet_seka_energianhinnat_19042010.pdf

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7984. 2. Vuosineljännes 2016, Liitekuvio 4. Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ehi/2016/02/ehi_2016_02_2016-09-07_kuv_004_fi.html

Department for Business, Energy and Industrial Strategy. 2016. COAL GENERATION IN GREAT BRITAIN – The pathway to a low-carbon future: Consultation document. Saatavissa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/567056/With_SIG_Unabated_coal_closure_consultation_FINAL__v6.0_.pdf

Department for Business, Energy and Industrial Strategy. 2015. Electricity Market Reform: Contracts for Difference. Saatavissa: https://www.gov.uk/government/collections/electricity-market-reform-contracts-for-difference