Kaupungit voivat edistää uuden energian ekosysteemejä

Kaupungit ovat tärkeitä uusia toimijoita ilmastopolitiikassa. Usein ne etenevät nopeammin ja tarmokkaammin kuin valtiot, vaikka ilmastosopimukset eivät niitä velvoitakaan. Kaupungit vaikuttavat monin tavoin siihen, miten helppoa tai vaikeaa kansalaisten on toimia ilmastomyötäisesti arjessaan. Jotkut kaupungit menevät tätäkin pidemmälle, ja luovat aktiivisesti edellytyksiä uusien teknologisten ja palveluverkostojen synnylle.

Tästä esimerkkinä on Lappeenrannan kaupungin innovatiivinen toiminta liikenne- ja energiajärjestelmien solmukohdassa. Kaupungin omissa hankinnoissa on pitkään pyritty edistämään ilmastonsuojelua ja energiansäästöä. Viime vuosina on myös vahvistunut näkemys siitä, että ilmasto- ja energiatyön tulisi edistää paikallisten kestävän energian yritysekosysteemien kehitystä. Lappeenrannan kaupunki, sen konserniyhtiöt ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote päättivät keväällä 2017, että ne hankkivat pääosin uusiutuvalla energialla käyviä autoja.

Alkuvaiheessa päätettiin panostaa kaasuautoihin, jotta synnytettäisiin markkinoita Etelä-Karjalassa tuotettavan kaasun käytölle samalla kun pyritään järjestämään kaupunkikonsernin liikkumistarve vähäpäästöisesti ja kokonaistaloudellisesti. Tavoitteena on myös kasvattaa maakunnan energiaomavaraisuutta ja lisätä ympäristö- ja energia-alan yritysten työpaikkoja. Ensi vaiheessa hankittavaksi valikoitui noin 20 kaasuajoneuvoa, joiden polttoaineena voidaan käyttää biokaasua. Käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä ajoneuvoihin ja aikovat hankkia niitä lisää. Liikenteessä näkyessään kaupungin biokaasukäyttöiset ajoneuvot lisäävät kaupunkilaisten kiinnostusta ja luottamusta uusiutuvalla energialla käyviin autoihin.

Konkreettinen hankinta on myös ensiaskel kaupungin laajemmassa tavoitteessa luoda kysyntää ja tuottaa käyttökokemuksia ilmastomyötäisille tuotteille ja palveluille. Päätöksellä kestävistä ajoneuvohankinnoista on pyritty myös myötävaikuttamaan paikallisen biokaasun tarjonnan liikkeellelähtöön. Kaupungin tavoitteena on tukea paikallista biokaasun tuotantoa paitsi ajoneuvohankinnoin, myös jätevesiratkaisuin. Lisäksi kaupunki on järjestänyt markkinavuoropuheluja mahdollisten toimittajien kanssa ajoneuvojen ja liikennepalveluiden hankinnoissa. Tavoitteena on siis saada kestävyyskriteerit mukaan myös hankittaessa koulukuljetusten ja paikallisliikenteen palveluja ja saada palveluntarjoajat kehittämään ratkaisuja kaupungin ilmastotavoitteiden ratkaisemiseksi.

Kaupunki on jopa mennyt pidemmälle olemalla aktiivisesti mukana selvittämässä uuden energia-ekosysteemin kehittämistä yhdessä muiden kanssa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston, LUT:in kampukselle on rakennettu demonstraatiolaitteisto, jossa tuotetaan elektrolyysillä vetyä, josta voitaisiin tehdä esimerkiksi uusiutuvalla sähköllä synteettistä kaasua ajoneuvokäyttöön. Lappeenrannan kaupunki, Gasum ja LUT olivat mukana selvittämässä mahdollisuuksia siirtyä LUT:in demonstraatiolaitteistosta teollisen mittakaavan tuotantoon. Selvityksen mukaan laitos ei tällä hetkellä olisi kannattava, vaan synteettisen kaasun käyttäjiksi tarvittaisiin suurempaa ajoneuvokantaa. Demolaitteiston skaalaamismahdollisuuksia selvitetään kuitenkin edelleen. Sillä aikaa Etelä-Karjalan jätehuolto on alkanut hankkia uutta suurta biokaasulaitosta. Autoilijoiden mahdollisuudet ajaa paikallisesti tuotetulla kaasulla siis paranevat Etelä-Karjalassa.

Kaiken lisäksi Lappeenrannan kaupunki on myös kehittänyt autojen yhteiskäyttöä ja herätellyt kaupunkilaisten kiinnostusta jakamistalouteen autojen vertaisvuokrauspilotin avulla. Autojen vertaisvuokrausta on pilotoitu ensi vaiheessa viidellä kaupungin omistamalla autolla. Kaupungin tavoitteena ei ole toimia autovuokraamona, vaan synnyttää alueen markkinoille vertaisvuokraus- tai yhteiskäyttöpalveluja, joita kaupunki voisi käyttää yhdessä muiden asiakkaiden kanssa. Tällaiset palvelut mahdollistaisivat ajoneuvojen tehokkaamman ja harkitsevamman käytön, jolla olisi positiivisia ilmastovaikutuksia. Ennen Lappeenrannan vertaisvuokrauspilottia autojen yhteiskäyttöpalveluja ei ollut tarjolla Suomessa suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Pilotti on osaltaan vaikuttanut siihen, että useat yritykset ovat alkaneet suunnata palvelujaan kunnille, ja kuntien rooli paikallisten markkinoiden avaajana on tunnistettu.

Kestävän energia- ja liikenne-ekosysteemin rakentaminen Lappeenrannan seudulla jatkuu. Osaa vaikutuksista saadaan odottaa, koska innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla pyritään laajoihin, rakenteellisiin vaikutuksiin tuotteiden ja palvelujen tarjonnassa.  Ensi vaiheessa Lappeenranta on tarjonnut kaupunkilaisille konkreettisen ja näkyvän esimerkin toimiessaan edelläkävijänä kaasuajoneuvojen ja yhteiskäyttöautojen käyttöönotossa. Näin se osaltaan normalisoi kestäviä teknologisia ratkaisuja yleisön silmissä. Esimerkillään Lappeenranta osoittaa, miten paljon kaupungit voivat tehdä ilmastomyötäisten liikenne- ja energiajärjestelmien synnyttämiseksi.

Kirjoittaja:

Eva Heiskanen
Professori
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus

 

Lue lisää aiheesta täältä: Lappeenrannan kaupungin kestävät ajoneuvohankinnat.

Kuva: Wikimedia commons

Julkaistu: 16.4.2018